Rosca Gheorghe

14%
Rosca Gheorghe:
Corupt, analfabet, idiot......
Rosca Gheorghe:
E unica care nu s-a compromis!
Rosca Gheorghe:
Da pana acuma cine l-a încurcat????
Rosca Gheorghe:
Da pana acuma cine l-a încurcat????
Rosca Gheorghe:
Da pana acuma cine l-a încurcat????
Rosca Gheorghe:
De-atata! pentru ca ajutoarele oferite nu au fost gestionate rațional, ca sa nu zic deloc....In plus lucratorii medicali, au fost cei mai afectati...
Rosca Gheorghe:
da nu cu mare entuziasm
Rosca Gheorghe:
Nu mai are țara culioace sa îl sature..........
Rosca Gheorghe:
E unica care nu s-a compromis!
Rosca Gheorghe:
Corupt, analfabet, idiot......
Rosca Gheorghe:
Corupt, analfabet, idiot......
Rosca Gheorghe:
De-atata! pentru ca ajutoarele oferite nu au fost gestionate rațional, ca sa nu zic deloc....In plus lucratorii medicali, au fost cei mai afectati...
Rosca Gheorghe:
E unica care nu s-a compromis!
Rosca Gheorghe:
Nu mai are țara culioace sa îl sature..........
Rosca Gheorghe:
Da pana acuma cine l-a încurcat????